தூள் உலோகம் el ஃபெல்ட்ஸ்பார் தூள் ,கார்பன் பவுடர் , நிறமி , காந்தமயமாக்கல் உபகரணங்கள் ,சுத்திகரிப்பு


www.zhuiri-machine.com
————————————

தூள் நீக்கம்
இரும்பு அகற்றுதல்
இரும்பு நீக்கி
இரும்பு அகற்றும் உபகரணங்கள்
காந்த பிரிப்பு
காந்தப் பிரிப்பான்
காந்த பிரிப்பு உபகரணங்கள்
டிமேக்னெடிசேஷன்
Demagnetizer
டிமேக்னெடிசேஷன் உபகரணங்கள்
மின்காந்த
நிலையான கந்தம்
மின்காந்த இரும்பு அகற்றுதல்
மின்காந்த காந்த பிரிப்பு
மின்காந்த டிமக்னடிசேஷன்
மின்காந்த சுத்திகரிப்பு
மின்காந்த பிரிப்பு
மின்காந்த பிரிப்பான்
நிரந்தர காந்த இரும்பு அகற்றுதல்
நிரந்தர காந்த பிரிப்பு
நிரந்தர காந்தம் டிமக்னெடிசேஷன்
நிரந்தர காந்த சுத்திகரிப்பு
நிரந்தர காந்தப் பிரிப்பு
நிரந்தர காந்தப் பிரிப்பான்
உலர் இரும்பு அகற்றுதல்
உலர் காந்த பிரிப்பு
உலர் டிமேக்னெடிசேஷன்
ஈரமான இரும்பு அகற்றுதல்
ஈரமான காந்த பிரிப்பு
ஈரமான நீரிழிவு
கத்தோட் பொருள்
கேத்தோடு பொருட்களிலிருந்து இரும்பு அகற்றுதல்
கத்தோட் பொருள் டிமேக்னெடிசேஷன்
கத்தோட் பொருள் காந்த பிரிப்பு
கத்தோட் பொருள் அசுத்தங்கள்
கேத்தோடு பொருட்களிலிருந்து அசுத்தங்களை அகற்றுதல்
கத்தோட் பொருள் சுத்திகரிப்பு
அனோட் பொருள்
அனோட் பொருளிலிருந்து இரும்பு அகற்றுதல்
அனோட் பொருளின் டிமேக்னெடிசேஷன்
அனோட் பொருள் காந்த பிரிப்பு
அனோட் பொருள் அசுத்தங்கள்
அனோட் பொருட்களிலிருந்து அசுத்தங்களை அகற்றுதல்
அனோட் பொருட்களின் சுத்திகரிப்புக்கு கூடுதலாக
பொடியிலிருந்து இரும்பு நீக்கம்
தூள் நீக்கம்
தூள் காந்த பிரிப்பு
தூள் அசுத்தங்கள்
தூள் அகற்றுதல்
தூள் சுத்திகரிப்பு
அரிய மண்
அரிய பூமி இரும்பு அகற்றுதல்
அரிய பூமி நீக்கம்
அரிய பூமி காந்த பிரிப்பு
அரிய பூமி அசுத்தங்கள்
அரிய பூமி தூய்மையற்ற நீக்கம்
அரிய பூமி சுத்திகரிப்பு
கால்சியம் கார்பனேட்
கால்சியம் கார்பனேட் இரும்பு அகற்றுதல்
கால்சியம் கார்பனேட் டிமேக்னெடிசேஷன்
கால்சியம் கார்பனேட் காந்தப் பிரிப்பு
கால்சியம் கார்பனேட் அசுத்தங்கள்
கால்சியம் கார்பனேட் அசுத்தங்களை அகற்றுதல்
கால்சியம் கார்பனேட் சுத்திகரிப்பு
மெக்னீசியம் ஆக்சைடு
மெக்னீசியம் ஆக்சைடு இரும்பு அகற்றுதல்
மெக்னீசியம் ஆக்சைடு டிமேக்னெடிசேஷன்
மெக்னீசியம் ஆக்சைடு காந்தப் பிரிப்பு
மெக்னீசியம் ஆக்சைடு அசுத்தங்கள்
மெக்னீசியம் ஆக்சைடு அசுத்தங்களை அகற்றுதல்
மெக்னீசியம் ஆக்சைடு சுத்திகரிப்பு
கார்பன் கருப்பு
கார்பன் கருப்பு தூள்
வெள்ளை கார்பன் கருப்பு
கருப்பு கார்பன் கருப்பு
கார்பன் கருப்பு இரும்பு அகற்றுதல்
கார்பன் கருப்பு டிமேக்னெடிசேஷன்
கார்பன் கருப்பு காந்த பிரிப்பு
கார்பன் கருப்பு அசுத்தங்கள்
கார்பன் கருப்பு அசுத்தங்களை அகற்றுதல்
கார்பன் கருப்பு சுத்திகரிப்பு
கார்பன்
கார்பன் தூள்
கார்பனில் இருந்து இரும்பு அகற்றுதல்
கார்பன் டிமேக்னெடிசேஷன்
கார்பன் காந்த பிரிப்பு
கார்பன் அசுத்தங்கள்
அசுத்தங்களை கார்பன் அகற்றுதல்
கார்பன் சுத்திகரிப்பு
நிறமி
நிறமி தூள்
இரும்புக்கு கூடுதலாக நிறமி தூள்
நிறமி தூள் டிமேக்னெடிசேஷன்
நிறமி தூள் காந்த பிரிப்பு
நிறமி தூள் அசுத்தங்கள்
அசுத்தங்களுக்கு கூடுதலாக நிறமி தூள்
நிறமி தூள் சுத்திகரிப்பு
ஃபெல்ட்ஸ்பார்
ஃபெல்ட்ஸ்பார் தூள்
ஃபெல்ட்ஸ்பார் பொடியிலிருந்து இரும்பு அகற்றுதல்
ஃபெல்ட்ஸ்பார் பவுடர் டிமேக்னெடிசேஷன்
ஃபெல்ட்ஸ்பார் காந்த பிரிப்பு
ஃபெல்ட்ஸ்பார் தூள் அசுத்தங்கள்
அசுத்தங்களுக்கு கூடுதலாக ஃபெல்ட்ஸ்பார் தூள்
ஃபெல்ட்ஸ்பார் தூள் சுத்திகரிப்பு
மெருகூட்டல்
படிந்து உறைந்த இருந்து இரும்பு நீக்கம்
படிந்து உறைதல்
மெருகூட்டல் காந்த பிரிப்பு
மெருகூட்டல் காந்த பிரிப்பான்
மெருகூட்டல் அசுத்தங்கள்
அசுத்தங்களை மெருகூட்டல்
மெருகூட்டல் சுத்திகரிப்பு
உலோகம்
தூள் உலோகம்
உலோகவியல் மூலப்பொருட்கள்
மெட்டல்ஜிகல் பவுடரிலிருந்து இரும்பு அகற்றுதல்
உலோகவியல் தூள் டிமேக்னெடிசேஷன்
உலோகவியல் தூள் காந்த பிரிப்பு
உலோக தூள் அசுத்தங்கள்
அசுத்தங்களை உலோக தூள் நீக்குதல்
உலோகவியல் தூள் சுத்திகரிப்பு
கண்ணாடி
கண்ணாடி தூள்
கண்ணாடி மூலப்பொருட்கள்
மட்பாண்டங்கள்
பீங்கான் தூள்
பீங்கான் மூலப்பொருட்கள்
காந்த பிரிப்பு இரும்பு தூள்
கருப்பு தூள் காந்த பிரிப்பான்
காந்த பிரிப்பான்
தூள் காந்த பிரிப்பான்
காந்தப் பிரிப்பான் என்றால் என்ன
காந்தப் பிரிப்பான் எவ்வாறு இயங்குகிறது
ஒரு காந்த பிரிப்பான் செய்வது எப்படி
இரும்பு தூள் காந்தமாகும்
காந்தப் பிரிப்பு எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது
காந்த பிரிப்பான் தூள்
தூள் காந்த பிரிப்பான்
காந்தப் பிரிப்பான் என்றால் என்ன
காந்தப் பிரிப்பான் எவ்வாறு இயங்குகிறது
ஒரு காந்த பிரிப்பான் செய்வது எப்படி
கனிம பொடியிலிருந்து இரும்பை அகற்றவும்
இரும்பு தாதுவை அகற்றவும்
கனிமத்திற்கான இரும்பை அகற்றவும்
கனிமத்திலிருந்து இரும்பை அகற்றவும்
இரும்பு தாதுக்களை அகற்றவும்
தாதுக்களுக்கு இரும்பை அகற்றவும்
தாதுக்களிலிருந்து இரும்பை அகற்றவும்
இரும்பு துகள் அகற்றவும்
துகள் இரும்பு நீக்க
துகளிலிருந்து இரும்பை அகற்றவும்
இரும்பு குவார்ட்ஸ் மணலை அகற்றவும்
குவார்ட்ஸ் மணலுக்கான இரும்பை அகற்றவும்
குவார்ட்ஸ் மணலில் இருந்து இரும்பை அகற்றவும்
இரும்பு கிராஃபைட்டை அகற்றவும்
கிராஃபைட்டுக்கான இரும்பை அகற்றவும்
கிராஃபைட்டிலிருந்து இரும்பை அகற்றவும்
இரும்பு கிராஃபைட் பொடியை அகற்றவும்
கிராஃபைட் பவுடிற்கான இரும்பை அகற்றவும்
கிராஃபைட் பவுடிலிருந்து இரும்பை அகற்றவும்
இரும்பு உலர்ந்த தூளை அகற்றவும்
உலர்ந்த பொடிக்கு இரும்பை அகற்றவும்
உலர்ந்த பொடியிலிருந்து இரும்பை அகற்றவும்
க்கான இரும்பை அகற்றவும்
இருந்து இரும்பு நீக்க