పౌడర్ మెటలర్జీ , ఫెల్డ్‌స్పార్ పౌడర్ , కార్బన్ పౌడర్ , పిగ్మెంట్ , డీమాగ్నెటైజేషన్ పరికరాలు


www.zhuiri-machine.com
————————————
శుద్దీకరణ
పౌడర్ డీమాగ్నిటైజేషన్
ఇనుము తొలగింపు
ఐరన్ రిమూవర్
ఇనుము తొలగింపు పరికరాలు
అయస్కాంత విభజన
మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్
అయస్కాంత విభజన పరికరాలు
డీమాగ్నెటైజేషన్
డీమాగ్నెటైజర్
డీమాగ్నెటైజేషన్ పరికరాలు
విద్యుదయస్కాంత
శాశ్వత అయస్కాంతం
విద్యుదయస్కాంత ఇనుము తొలగింపు
విద్యుదయస్కాంత అయస్కాంత విభజన
విద్యుదయస్కాంత డీమాగ్నిటైజేషన్
విద్యుదయస్కాంత శుద్దీకరణ
విద్యుదయస్కాంత విభజన
విద్యుదయస్కాంత విభజన
శాశ్వత అయస్కాంత ఇనుము తొలగింపు
శాశ్వత అయస్కాంత విభజన
శాశ్వత అయస్కాంత డీమాగ్నిటైజేషన్
శాశ్వత అయస్కాంత శుద్దీకరణ
శాశ్వత అయస్కాంత విభజన
శాశ్వత అయస్కాంత విభజన
పొడి ఇనుము తొలగింపు
పొడి అయస్కాంత విభజన
డ్రై డీమాగ్నిటైజేషన్
తడి ఇనుము తొలగింపు
తడి అయస్కాంత విభజన
తడి డీమాగ్నిటైజేషన్
కాథోడ్ పదార్థం
కాథోడ్ పదార్థాల నుండి ఇనుము తొలగింపు
కాథోడ్ మెటీరియల్ డీమాగ్నిటైజేషన్
కాథోడ్ పదార్థం అయస్కాంత విభజన
కాథోడ్ పదార్థ మలినాలు
కాథోడ్ పదార్థాల నుండి మలినాలను తొలగించడం
కాథోడ్ పదార్థ శుద్దీకరణ
యానోడ్ పదార్థం
యానోడ్ పదార్థం నుండి ఇనుము తొలగింపు
యానోడ్ పదార్థం యొక్క డీమాగ్నిటైజేషన్
యానోడ్ పదార్థం అయస్కాంత విభజన
యానోడ్ పదార్థ మలినాలు
యానోడ్ పదార్థాల నుండి మలినాలను తొలగించడం
యానోడ్ పదార్థాల శుద్దీకరణతో పాటు
పొడి నుండి ఇనుము తొలగింపు
పౌడర్ డీమాగ్నిటైజేషన్
పౌడర్ అయస్కాంత విభజన
పౌడర్ మలినాలు
పౌడర్ తొలగింపు
పౌడర్ శుద్దీకరణ
అరుదైన భూమి
అరుదైన భూమి ఇనుము తొలగింపు
అరుదైన భూమి డీమాగ్నిటైజేషన్
అరుదైన భూమి అయస్కాంత విభజన
అరుదైన భూమి మలినాలు
అరుదైన భూమి అశుద్ధత తొలగింపు
అరుదైన భూమి శుద్దీకరణ
కాల్షియం కార్బోనేట్
కాల్షియం కార్బోనేట్ ఇనుము తొలగింపు
కాల్షియం కార్బోనేట్ డీమాగ్నిటైజేషన్
కాల్షియం కార్బోనేట్ మాగ్నెటిక్ సెపరేషన్
కాల్షియం కార్బోనేట్ మలినాలు
కాల్షియం కార్బోనేట్ మలినాలను తొలగించడం
కాల్షియం కార్బోనేట్ శుద్దీకరణ
మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్
మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఇనుము తొలగింపు
మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ డీమాగ్నిటైజేషన్
మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ మాగ్నెటిక్ సెపరేషన్
మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ మలినాలు
మగ్నీషియం ఆక్సైడ్ మలినాలను తొలగించడం
మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ శుద్దీకరణ
కార్బన్ బ్లాక్
కార్బన్ బ్లాక్ పౌడర్
తెలుపు కార్బన్ బ్లాక్
బ్లాక్ కార్బన్ బ్లాక్
కార్బన్ బ్లాక్ ఇనుము తొలగింపు
కార్బన్ బ్లాక్ డీమాగ్నిటైజేషన్
కార్బన్ బ్లాక్ అయస్కాంత విభజన
కార్బన్ బ్లాక్ మలినాలు
మలినాలను కార్బన్ బ్లాక్ తొలగింపు
కార్బన్ బ్లాక్ ప్యూరిఫికేషన్
కార్బన్
కార్బన్ పౌడర్
కార్బన్ నుండి ఇనుము తొలగింపు
కార్బన్ డీమాగ్నిటైజేషన్
కార్బన్ అయస్కాంత విభజన
కార్బన్ మలినాలు
మలినాలను కార్బన్ తొలగింపు
కార్బన్ శుద్దీకరణ
వర్ణద్రవ్యం
వర్ణద్రవ్యం పొడి
ఇనుముతో పాటు వర్ణద్రవ్యం పొడి
వర్ణద్రవ్యం పొడి డీమాగ్నిటైజేషన్
వర్ణద్రవ్యం పొడి అయస్కాంత విభజన
వర్ణద్రవ్యం పొడి మలినాలు
మలినాలతో పాటు వర్ణద్రవ్యం పొడి
వర్ణద్రవ్యం పొడి శుద్దీకరణ
ఫెల్డ్‌స్పార్
ఫెల్డ్‌స్పార్ పౌడర్
ఫెల్డ్‌స్పార్ పౌడర్ నుండి ఇనుము తొలగింపు
ఫెల్డ్‌స్పార్ పౌడర్ డీమాగ్నిటైజేషన్
ఫెల్డ్‌స్పార్ అయస్కాంత విభజన
ఫెల్డ్‌స్పార్ పౌడర్ మలినాలు
మలినాలతో పాటు ఫెల్డ్‌స్పార్ పౌడర్
ఫెల్డ్‌స్పార్ పౌడర్ యొక్క శుద్దీకరణ
గ్లేజ్
గ్లేజ్ నుండి ఇనుము తొలగింపు
గ్లేజ్ డీమాగ్నిటైజేషన్
గ్లేజ్ అయస్కాంత విభజన
గ్లేజ్ మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్
మలినాలను గ్లేజ్ చేయండి
మలినాలను తొలగించడం గ్లేజ్
గ్లేజ్ శుద్దీకరణ
లోహశాస్త్రం
పౌడర్ మెటలర్జీ
మెటలర్జికల్ ముడి పదార్థాలు
మెటలర్జికల్ పౌడర్ నుండి ఇనుము తొలగింపు
మెటలర్జికల్ పౌడర్ డీమాగ్నిటైజేషన్
మెటలర్జికల్ పౌడర్ మాగ్నెటిక్ సెపరేషన్
మెటలర్జికల్ పౌడర్ మలినాలు
మలినాలను తొలగించే మెటలర్జికల్ పౌడర్
మెటలర్జికల్ పౌడర్ శుద్దీకరణ
గ్లాస్
గ్లాస్ పౌడర్
గ్లాస్ ముడి పదార్థాలు
సెరామిక్స్
సిరామిక్ పౌడర్
సిరామిక్ ముడి పదార్థాలు
అయస్కాంత విభజన ఇనుము పొడి
బ్లాక్ పౌడర్ మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్
మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్
పొడి కోసం మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్
మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్ అంటే ఏమిటి
మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది
మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్ ఎలా తయారు చేయాలి
ఐరన్ పౌడర్ మాగ్నెటిక్
అయస్కాంత విభజన అంటే ఏమిటి
మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్ పౌడర్
పొడి కోసం మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్
మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్ అంటే ఏమిటి
మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది
మాగ్నెటిక్ సెపరేటర్ ఎలా తయారు చేయాలి
ఖనిజ పొడి నుండి ఇనుమును తొలగించండి
ఇనుము ఖనిజాన్ని తొలగించండి
ఖనిజానికి ఇనుము తొలగించండి
ఖనిజ నుండి ఇనుమును తొలగించండి
ఇనుప ఖనిజాలను తొలగించండి
ఖనిజాల కోసం ఇనుమును తొలగించండి
ఖనిజాల నుండి ఇనుమును తొలగించండి
ఇనుప కణాన్ని తొలగించండి
కణానికి ఇనుము తొలగించండి
కణం నుండి ఇనుమును తొలగించండి
ఇనుప క్వార్ట్జ్ ఇసుకను తొలగించండి
క్వార్ట్జ్ ఇసుక కోసం ఇనుమును తొలగించండి
క్వార్ట్జ్ ఇసుక నుండి ఇనుమును తొలగించండి
ఐరన్ గ్రాఫైట్‌ను తొలగించండి
గ్రాఫైట్ కోసం ఇనుమును తొలగించండి
గ్రాఫైట్ నుండి ఇనుమును తొలగించండి
ఐరన్ గ్రాఫైట్ పౌడ్‌ను తొలగించండి
గ్రాఫైట్ పౌడ్ కోసం ఇనుమును తొలగించండి
గ్రాఫైట్ పౌడ్ నుండి ఇనుమును తొలగించండి
ఐరన్ డ్రై పౌడర్ ను తొలగించండి
పొడి పొడి కోసం ఇనుము తొలగించండి
పొడి పొడి నుండి ఇనుమును తొలగించండి
కోసం ఇనుము తొలగించండి
నుండి ఇనుము తొలగించండి