ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣಗಳು , ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ , ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಟರ್


www.zhuiri-machine.com

ವಾಟ್ಸಾಪ್ : +86 13336362503
ವೀಚಾಟ್ : 13336362503
——————————-
ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸರ್
ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್ ಉಪಕರಣಗಳು
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳು
ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವ
ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣಗಳು
ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಟರ್
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳು
ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಜರ್
ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್ ಉಪಕರಣಗಳು
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ
ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜಕ
ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ಶಾಶ್ವತ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ
ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಭಜಕ
ಒಣ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ಒಣ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಡ್ರೈ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಒದ್ದೆಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ಒದ್ದೆಯಾದ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ವೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಸ್ತು
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವುದು
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಸ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಸ್ತು ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಸ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳು
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಸ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಆನೋಡ್ ವಸ್ತು
ಆನೋಡ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವುದು
ಆನೋಡ್ ವಸ್ತುವಿನ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಆನೋಡ್ ವಸ್ತು ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಆನೋಡ್ ವಸ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳು
ಆನೋಡ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು
ಆನೋಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ
ಪುಡಿಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವುದು
ಪೌಡರ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಪುಡಿ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಪುಡಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು
ಪುಡಿ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ಪುಡಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳು
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಶುದ್ಧತೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಕಲ್ಮಶಗಳು
ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ತೆಗೆಯುವುದು
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಲ್ಮಶಗಳು
ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆಯುವುದು
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಕಾರ್ಬನ್ ಕಪ್ಪು
ಕಾರ್ಬನ್ ಕಪ್ಪು ಪುಡಿ
ಬಿಳಿ ಇಂಗಾಲದ ಕಪ್ಪು
ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲದ ಕಪ್ಪು
ಕಾರ್ಬನ್ ಕಪ್ಪು ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ಕಾರ್ಬನ್ ಕಪ್ಪು ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಕಾರ್ಬನ್ ಕಪ್ಪು ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಕಾರ್ಬನ್ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಮಶಗಳು
ಕಲ್ಮಶಗಳ ಇಂಗಾಲದ ಕಪ್ಪು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ಕಾರ್ಬನ್ ಕಪ್ಪು ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಕಾರ್ಬನ್
ಕಾರ್ಬನ್ ಪುಡಿ
ಇಂಗಾಲದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವುದು
ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಇಂಗಾಲದ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಇಂಗಾಲದ ಕಲ್ಮಶಗಳು
ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಇಂಗಾಲ ತೆಗೆಯುವುದು
ಇಂಗಾಲದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ
ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಪುಡಿ
ಕಬ್ಬಿಣದ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಪುಡಿ
ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಪುಡಿ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಪುಡಿ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಪುಡಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು
ಕಲ್ಮಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಪುಡಿ
ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಪುಡಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್
ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ ಪುಡಿ
ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ ಪುಡಿಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವುದು
ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ ಪೌಡರ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ
ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ ಪುಡಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು
ಕಲ್ಮಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ ಪುಡಿ
ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ಪಾರ್ ಪುಡಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಮೆರುಗು
ಮೆರುಗುನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆಯುವುದು
ಮೆರುಗು ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಮೆರುಗು ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಮೆರುಗು ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜಕ
ಮೆರುಗುಗಳನ್ನು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಿ
ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
ಮೆರುಗು ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ
ಪುಡಿ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ
ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು
ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಪೌಡರ್ನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು
ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಪೌಡರ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಶನ್
ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಪೌಡರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ
ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಪೌಡರ್ ಕಲ್ಮಶಗಳು
ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಲೋಹೀಯ ಪುಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು
ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಪೌಡರ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಗ್ಲಾಸ್
ಗಾಜಿನ ಪುಡಿ
ಗಾಜಿನ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು
ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪುಡಿ
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು
ಪುಡಿ ಡಿರೊನಿಂಗ್
ಪುಡಿ ವಿಭಜಕ
ಪುಡಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು
ಪುಡಿ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಪೌಡರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಟರ್
ಪುಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು
ಸ್ಫಟಿಕ ಮರಳು ಡಿರೊನಿಂಗ್
ಸ್ಫಟಿಕ ಮರಳು ವಿಭಜಕ
ಸ್ಫಟಿಕ ಮರಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು
ಸ್ಫಟಿಕ ಮರಳು ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಸ್ಫಟಿಕ ಮರಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಿಭಜಕ
ಸ್ಫಟಿಕ ಮರಳು ಮ್ಯಾಗ್ಟಿಕ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು
ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪೌಡರ್ ಡೀರೋನಿಂಗ್
ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪುಡಿ ವಿಭಜಕ
ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪುಡಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು
ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪುಡಿ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜನೆ
ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪುಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಟರ್
ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪುಡಿ ಮ್ಯಾಜೆಟಿಕ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು
ಪುಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಟರ್
ಪುಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಭಜಕ
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಪುಡಿ
ಪುಡಿಯ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜಕ
ಪುಡಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಭಜಕ
ಪುಡಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಭಜಕ
ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಟರ್
ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಭಜಕ
ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಂತೀಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಭಜಕ
ಸ್ಫಟಿಕ ಮರಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಿಭಜಕ
ಸ್ಫಟಿಕ ಮರಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಭಜಕ
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಸ್ಫಟಿಕ ಮರಳು
ಸ್ಫಟಿಕ ಮರಳಿನ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜಕ
ಸ್ಫಟಿಕ ಮರಳಿನ ಕಾಂತೀಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಭಜಕ
ಸ್ಫಟಿಕ ಮರಳಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಭಜಕ
ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪುಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಟರ್
ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪುಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಭಜಕ
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪುಡಿ
ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪುಡಿಯ ಕಾಂತೀಯ ವಿಭಜಕ
ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪುಡಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಭಜಕ
ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಪುಡಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಭಜಕ